skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Orthogonal projection approach and continuous wavelet transform-feed forward neural networks for simultaneous spectrophotometric determination of some heavy metals in diet samples

Abbasi Tarighat, Maryam

Food chemistry, 01 February 2016, Vol.192, pp.548-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-7072 ; PMID: 26304383 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2015.07.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...