skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular medicine: Precision oncology is not an illusion

Abrahams, Edward ; Eck, Stephen L

Nature, 17 November 2016, Vol.539(7629), pp.357 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 27853199 Version:1 ; DOI: 10.1038/539357e

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...