skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chimpanzee drumming: a spontaneous performance with characteristics of human musical drumming

Dufour, Valérie ; Poulin, Nicolas ; Charlotte Curé, Elisabeth H M ; Sterck, Elisabeth H M

Scientific reports, 17 June 2015, Vol.5, pp.11320 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 26080900 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep11320

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...