skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Both movement-end and task-end are critical for error feedback in visuomotor adaptation: a behavioral experiment

Ishikawa, Takumi ; Sakaguchi, Yutaka

PloS one, 2013, Vol.8(2), pp.e55801 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23393602 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055801

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...