skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human health risk assessment of heavy metals in tropical fish and shellfish collected from the river Buriganga, Bangladesh

Ahmed, Md Kawser ; Baki, Mohammad Abdul ; Islam, Md Saiful ; Kundu, Goutam Kumar ; Habibullah-Al-Mamun, Md ; Sarkar, Santosh Kumar ; Hossain, Md Muzammel

Environmental science and pollution research international, October 2015, Vol.22(20), pp.15880-90 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 26044144 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-015-4813-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...