skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trace-Metal Enrichment and Pollution in Coastal Sediments in the Northern Tyrrhenian Sea, Italy

Piazzolla, Daniele ; Scanu, Sergio ; Frattarelli, Francesco Manfredi ; Mancini, Emanuele ; Tiralongo, Francesco ; Brundo, Maria Violetta ; Tibullo, Daniele ; Pecoraro, Roberta ; Copat, Chiara ; Ferrante, Margherita ; Marcelli, Marco

Archives of environmental contamination and toxicology, November 2015, Vol.69(4), pp.470-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0703 ; PMID: 26033264 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00244-015-0166-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...