skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Postural sway and gaze can track the complex motion of a visual target

Hatzitaki, Vassilia ; Stergiou, Nicholas ; Sofianidis, George ; Kyvelidou, Anastasia

PloS one, 2015, Vol.10(3), pp.e0119828 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25774508 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119828

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...