skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioethics and diplomacy in the health dossier--presentation

Paiva, Carlos Henrique Assunção ; Santana, José Paranaguá De

Historia, ciencias, saude--Manguinhos, 2015, Vol.22(1), pp.18-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1678-4758 ; PMID: 25742097 Version:1 ; DOI: 10.1590/S0104-59702015000100002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...