skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular detection of measles virus from children during a sporadic outbreak in two semi-urban areas in Nigeria

Olusola, B A ; Adeniji, J A

African journal of infectious diseases, 2014, Vol.8(2), pp.44-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2006-0165 ; PMID: 25729537 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...