skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A bottom-up approach to fabricate patterned surfaces with asymmetrical Ti[O.sub.2] microparticles trapped in the holes of honeycomblike polymer film.(Report)

Xiaofeng Li ; Liang Zhang ; Yongxin Wang ; Xiaoli Yang ; Ning Zhao ; Xiaoli Zhang ; Jian Xu

Journal of the American Chemical Society, March 23, 2011, Vol.133(11), p.3736-3739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...