skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Investigating perfect timesharing: the relationship between IM-compatible tasks and dual-task performance

Halvorson, Kimberly M ; Ebner, Herschel ; Hazeltine, Eliot

Journal of experimental psychology. Human perception and performance, April 2013, Vol.39(2), pp.413-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1939-1277 ; PMID: 22866763 Version:1 ; DOI: 10.1037/a0029475

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...