skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Health protection as a citizen's right

Bárcena, Alicia

Lancet (London, England), 04 April 2015, Vol.385(9975), pp.e29-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 25458717 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61771-2

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...