skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cog5-Cog7 crystal structure reveals interactions essential for the function of a multisubunit tethering complex

Ha, Jun Yong ; Pokrovskaya, Irina D ; Climer, Leslie K ; Shimamura, Gregory R ; Kudlyk, Tetyana ; Jeffrey, Philip D ; Lupashin, Vladimir V ; Hughson, Frederick M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 04 November 2014, Vol.111(44), pp.15762-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25331899 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1414829111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...