skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of taxa, trophic level, and location on bioaccumulation of toxic metals in bird's feathers: a preliminary biomonitoring study using multiple bird species from Pakistan

Abbasi, Naeem Akhtar ; Jaspers, Veerle Leontina Bernard ; Chaudhry, Muhammad Jamshed Iqbal ; Ali, Sakhawat ; Malik, Riffat Naseem

Chemosphere, February 2015, Vol.120, pp.527-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 25303737 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.08.054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...