skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Yeast importin-α (Srp1) performs distinct roles in the import of nuclear proteins and in targeting proteasomes to the nucleus

Chen, Li ; Madura, Kiran

The Journal of biological chemistry, 14 November 2014, Vol.289(46), pp.32339-52 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 25274630 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M114.582023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...