skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Principles of goal-directed spatial robot navigation in biomimetic models

Milford, Michael ; Schulz, Ruth

Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 05 November 2014, Vol.369(1655) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2970 ; PMID: 25267826 Version:1 ; DOI: 10.1098/rstb.2013.0484

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...