skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pointing behavior in infants reflects the communication partner's attentional and knowledge states: a possible case of spontaneous informing

Meng, Xianwei ; Hashiya, Kazuhide

PloS one, 2014, Vol.9(9), pp.e107579 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25211279 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107579

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...