skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Test of Ideational Praxis (TIP): Preliminary Findings and Interrater and Test-Retest Reliability With Preschoolers

Lane, Shelly J ; Ivey, Carole K ; May-Benson, Teresa A

The American journal of occupational therapy : official publication of the American Occupational Therapy Association, 2014, Vol.68(5), pp.555-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-9490 ; PMID: 25184468 Version:1 ; DOI: 10.5014/ajot.2014.012542

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...