skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preliminary evaluation of the pattern cutting and the ligating loop virtual laparoscopic trainers

Chellali, A ; Ahn, W ; Sankaranarayanan, G ; Flinn, J T ; Schwaitzberg, S D ; Jones, D B ; De, Suvranu ; Cao, C G L

Surgical endoscopy, April 2015, Vol.29(4), pp.815-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 25159626 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3764-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...