skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Use of Simulation to Teach Suicide Risk Assessment to Health Profession Trainees-Rationale, Methodology, and a Proof of Concept Demonstration with a Virtual Patient

Foster, Adriana ; Chaudhary, Neelam ; Murphy, James ; Lok, Benjamin ; Waller, Jennifer ; Buckley, Peter F

Academic psychiatry : the journal of the American Association of Directors of Psychiatric Residency Training and the Association for Academic Psychiatry, December 2015, Vol.39(6), pp.620-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1545-7230 ; PMID: 25026950 Version:1 ; DOI: 10.1007/s40596-014-0185-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...