skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes in the bacterial community of soil from a neutral mine drainage channel

Pereira, Letícia Bianca ; Vicentini, Renato ; Ottoboni, Laura M M

PloS one, 2014, Vol.9(5), pp.e96605 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24796430 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0096605

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...