skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modulation of spinal excitability by a sub-threshold stimulation of M1 area during muscle lengthening

Grosprêtre, S ; Papaxanthis, C ; Martin, A

Neuroscience, 28 March 2014, Vol.263, pp.60-71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-7544 ; PMID: 24434774 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2014.01.013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...