skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Material selection for a constructed wetroof receiving pre-treated high strength domestic wastewater

Zapater-Pereyra, M ; Van Dien, F ; Van Bruggen, J J A ; Lens, P N L

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2013, Vol.68(10), pp.2264-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 24292477 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2013.483

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...