skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowing each random error of our ways, but hardly correcting for it: an instance of optimal performance

Van Dam, Loes C J ; Ernst, Marc O

PloS one, 2013, Vol.8(10), pp.e78757 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24205308 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0078757

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...