skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metal tolerance and accumulation of Triarrhena sacchariflora, a large amphibious ornamental grass

Tian, R N ; Yu, S ; Wang, S G ; Zhang, Y ; Tang, J Y ; Liu, Y L ; Nie, Y H

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2013, Vol.68(8), pp.1795-800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 24185062 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2013.424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...