skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evolution: from autosomes to sex chromosomes--and back

Landeen, Emily L ; Presgraves, Daven C

Current biology : CB, 23 September 2013, Vol.23(18), pp.R848-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-0445 ; PMID: 24070447 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cub.2013.08.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...