skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Circulating TFH subset distribution is strongly affected in lupus patients with an active disease

Le Coz, Carole ; Joublin, Aurélie ; Pasquali, Jean-Louis ; Korganow, Anne-Sophie ; Dumortier, Hélène ; Monneaux, Fanny

PloS one, 2013, Vol.8(9), pp.e75319 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24069401 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0075319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...