skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Feeling the force: returning haptic signals influence effort inference during motor coordination

Ganesh, G ; Osu, R ; Naito, E

Scientific reports, 2013, Vol.3, pp.2648 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 24026052 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep02648

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...