skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contribution of visual velocity and displacement cues to human balancing of support surface tilt

Assländer, Lorenz ; Hettich, Georg ; Gollhofer, Albert ; Mergner, Thomas

Experimental brain research, July 2013, Vol.228(3), pp.297-304 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 23686151 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-013-3561-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...