skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

International adoption, "early" puberty, and underrecorded age

Hayes, Peter

Pediatrics, June 2013, Vol.131(6), pp.1029-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-4275 ; PMID: 23669524 Version:1 ; DOI: 10.1542/peds.2013-0232

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...