skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measurement of nucleobase pKa values in model mononucleotides shows RNA-RNA duplexes to be more stable than DNA-DNA duplexes

Acharya, P ; Cheruku, P ; Chatterjee, S ; Acharya, S ; Chattopadhyaya, J

Journal of the American Chemical Society, 10 March 2004, Vol.126(9), pp.2862-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; PMID: 14995203 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...