skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High pore pressure, or its absence, in the San Andreas Fault

Wang, C.-Y.

Geology, 11/01/2011, Vol.39(11), pp.1047-1050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-7613 ; E-ISSN: 1943-2682 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1130/G32294.1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...