skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A first-in-class, first-in-human, phase I trial of p28, a non-HDM2-mediated peptide inhibitor of p53 ubiquitination in patients with advanced solid tumours

Warso, M A ; Richards, J M ; Mehta, D ; Christov, K ; Schaeffer, C ; Rae Bressler, L ; Yamada, T ; Majumdar, D ; Kennedy, S A ; Beattie, C W ; Das Gupta, T K

British journal of cancer, 19 March 2013, Vol.108(5), pp.1061-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-1827 ; PMID: 23449360 Version:1 ; DOI: 10.1038/bjc.2013.74

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...