skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Highest frequencies of interleukin-22-producing T helper cells in alcoholic hepatitis patients with a favourable short-term course

Støy, Sidsel ; Sandahl, Thomas Damgaard ; Dige, Anders Kirch ; Agnholt, Jørgen ; Rasmussen, Tue Kruse ; Grønbæk, Henning ; Deleuran, Bent ; Vilstrup, Hendrik

PloS one, 2013, Vol.8(1), pp.e55101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23372820 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...