skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Elias James Corey--Nobel Prize for retrosynthetic analysis

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, January 2013, Vol.88(1), pp.e7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 23274030 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.01.024

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...