skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dynamics of the ethanolamine glycerophospholipid remodeling network

Zhang, Lu ; Díaz-Díaz, Norberto ; Zarringhalam, Kourosh ; Hermansson, Martin ; Somerharju, Pentti ; Chuang, Jeffrey

PloS one, 2012, Vol.7(12), pp.e50858 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23251394 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050858

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...