skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Validating the semantics of a medical iconic language using ontological reasoning

Lamy, Jean-Baptiste ; Soualmia, Lina F ; Kerdelhué, Gaëtan ; Venot, Alain ; Duclos, Catherine

Journal of biomedical informatics, February 2013, Vol.46(1), pp.56-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-0480 ; PMID: 22975315 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2012.08.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...