skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social neuroscience and hyperscanning techniques: past, present and future

Babiloni, Fabio ; Astolfi, Laura

Neuroscience and biobehavioral reviews, July 2014, Vol.44, pp.76-93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-7528 ; PMID: 22917915 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neubiorev.2012.07.006

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...