skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine.

Lauvergne, J J

Annales de genetique et de selection animale, 1969, Vol.1(4), pp.403-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4002 ; PMID: 22896077 Version:1 ; DOI: 10.1186/1297-9686-1-4-403

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...