skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Health risk assessment of heavy metals in soils and vegetables from wastewater irrigated area, Beijing-Tianjin city cluster, China

Wang, Yanchun ; Qiao, Min ; Liu, Yunxia ; Zhu, Yongguan

Journal of environmental sciences (China), 2012, Vol.24(4), pp.690-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 22894104 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...