skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What is new in clinical microbiology-microbial identification by MALDI-TOF mass spectrometry: a paper from the 2011 William Beaumont Hospital Symposium on molecular pathology

Murray, Patrick R

The Journal of molecular diagnostics : JMD, September 2012, Vol.14(5), pp.419-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-7811 ; PMID: 22795961 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmoldx.2012.03.007

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...