skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Eye movements during object recognition in visual agnosia

Charles Leek, E ; Patterson, Candy ; Paul, Matthew A ; Rafal, Robert ; Cristino, Filipe

Neuropsychologia, July 2012, Vol.50(9), pp.2142-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 22627025 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...