skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Statistical parametric mapping of the regional distribution and ontogenetic scaling of foot pressures during walking in Asian elephants (Elephas maximus)

Panagiotopoulou, Olga ; Pataky, Todd C ; Hill, Zoe ; Hutchinson, John R

The Journal of experimental biology, 01 May 2012, Vol.215(Pt 9), pp.1584-93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1477-9145 ; PMID: 22496296 Version:1 ; DOI: 10.1242/jeb.065862

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...