skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of the coefficient of thermal expansion of human and bovine dentin by thermomechanical analysis

Lopes, Murilo Baena ; Yan, Zhuoqun ; Consani, Simonides ; Gonini Júnior, Alcides ; Aleixo, Anderson ; Mccabe, John F

Brazilian dental journal, 2012, Vol.23(1), pp.3-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-4760 ; PMID: 22460307 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...