skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Motor coordination and psychosocial correlates in a normative adolescent sample

Rigoli, Daniela ; Piek, Jan P ; Kane, Robert

Pediatrics, April 2012, Vol.129(4), pp.e892-900 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-4275 ; PMID: 22451714 Version:1 ; DOI: 10.1542/peds.2011-1237

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...