skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metal centre effects on HNO binding in porphyrins and the electronic origin: metal's electronic configuration, position in the periodic table, and oxidation state

Yang, Liu ; Fang, Weihai ; Zhang, Yong

Chemical communications (Cambridge, England), 21 April 2012, Vol.48(32), pp.3842-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1364-548X ; PMID: 22437041 Version:1 ; DOI: 10.1039/c2cc31016c

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...