skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project

Harte, Rachel A ; Farrell, Catherine M ; Loveland, Jane E ; Suner, Marie-Marthe ; Wilming, Laurens ; Aken, Bronwen ; Barrell, Daniel ; Frankish, Adam ; Wallin, Craig ; Searle, Steve ; Diekhans, Mark ; Harrow, Jennifer ; Pruitt, Kim D

Database : the journal of biological databases and curation, 2012, Vol.2012, pp.bas008 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; PMID: 22434842 Version:1 ; DOI: 10.1093/database/bas008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...