skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Alexander Todd--British Nobel laureate

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, March 2012, Vol.87(3), pp.e19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 22386189 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2011.12.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...