skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hydraulic and treatment performance of pervious pavements under variable drying and wetting regimes

Yong, C F ; Deletic, A ; Fletcher, T D ; Grace, M R

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2011, Vol.64(8), pp.1692-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 22335113 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...