skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CD4 T-cell regeneration in HIV-1 elite controllers

Yang, Yue ; Al-Mozaini, Maha ; Buzon, Maria J ; Beamon, Jill ; Ferrando-Martinez, Sara ; Ruiz-Mateos, Ezequiel ; Rosenberg, Eric S ; Pereyra, Florencia ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 27 March 2012, Vol.26(6), pp.701-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 22301416 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e3283519b22

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...